Historia Kancelarii Prawa Kanonicznego KANONISTA to losy dwóch prawników, Jolanty Ogorzałek oraz Marcina Krzemińskiego, którzy po ukończeniu studiów z zakresu prawa kanonicznego, zdobyciu uprawnień zawodowych w postaci tzw. Diploma Licentiae, a także uzyskaniu ze strony władz kościelnych stosownych nominacji, postanowili założyć niemalże pierwszą w Polsce profesjonalną, świecką kancelarię zajmującą się procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pełnienie roli adwokatów kościelnych przez osoby świeckie w Kościele Katolickim nie należało do zadań łatwych, ale dzięki życzliwości i cierpliwości oficjałów, sędziów i pracowników Sądów Kościelnych wraz z upływem kolejnych lat wrastaliśmy w struktury poszczególnych Trybunałów zdobywając doświadczenie u boku najlepszych kanonistów.

Pierwsze lata naszej praktyki to praca na rzecz stron w Sądzie Biskupim Diecezji Sandomierskiej, Sądzie Biskupim we Włocławku, Sądzie Biskupim w Płocku, Sądzie Biskupim w Toruniu, Trybunale Metropolitalnym w Gnieźnie oraz Sądzie Metropolitalnym w Warszawie.

Na przestrzeni kilkunastu lat naszej pracy, w różnym charakterze pomagaliśmy w prowadzeniu spraw niemal w każdym Sądzie Kościelnym w Polsce, a także we właściwych trybunałach w Kanadzie, USA czy Nowej Zelandii.

Obecnie pomagamy w prowadzeniu procesów o nieważność małżeństwa błędnie określanych jako rozwód kościelny w każdej diecezji w Polsce.

Zdobywane przez lata doświadczenie zaowocowało uzyskaniem przez nas uprawnień zawodowych radców prawnych oraz doradców restrukturyzacyjnych.

Jako radcowie prawni pomagamy w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności związanych z podziałem majątku, sprawach o rozwód cywilny czy w sprawach alimentacyjnych. Wykonując zawód radców pranych staramy się tak prowadzić sprawy cywilne naszych klientów, by tam, gdzie to możliwe, pozyskaną wiedzę lub dokumenty wykorzystać w przyszłości do prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Znając przepisy prawa polskiego oraz prawa kanonicznego w zakresie organizacji i funkcjonowania kościelnych osób prawnych takich jak m. in. parafie, diecezje itp. świadczymy unikalną pomoc prawną w zakresie obsługi prawnej transakcji z udziałem wyznaniowych osób prawnych tak Kościoła Katolickiego jak i innych kościołów i związków wyznaniowych. W naszej praktyce braliśmy udział w wydawaniu orzeczeń Sądu Najwyższego kształtującego pogląd o skuteczności prawa kanonicznego w prawie polskim w zakresie reprezentacji osób prawnych Kościoła Katolickiego. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala na wsparcie naszych Klientów w transakcjach dotyczących nieruchomości kościelnych.

Kolejną, choć równie istotną specjalizacją naszej kancelarii obok prawa kanonicznego, wyznaniowego i rodzinnego pozostaje prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Posiadając licencje doradców restrukturyzacyjnych prowadziliśmy samodzielnie jako syndycy ponad 220 postępowań upadłościowych. Niezależnie od tego w kilkudziesięciu sprawach pełniliśmy rolę tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców przymusowych czy nadzorców.

Posiadając praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie wspieramy naszych Klientów także w trudnych sytuacjach życiowych związanych z problemem niewypłacalności.

Pomagamy osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dającej szansę na całkowite umorzenie zobowiązań bez konieczności spłaty długów lub poprzedzonego wykonaniem ustalonego przez Sąd planu spłat wierzycieli. Wspieramy także przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością w rozpoczęciu jednego z postępowań restrukturyzacyjnych. Czasem zdarza się, iż koniecznym jest ogłoszenie upadłości, która może okazać się doskonałą szansą na zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika i jego przejęcie przez inwestora w ramach procedury likwidacji przygotowanej tzw. pre-pack. Gdy upadłość staje się faktem, wspieramy we właściwym postępowaniu upadłościowym dłużników (przedstawiciela upadłego) a także wierzycieli. Pomagamy upadłemu spełniać jego obowiązki względem syndyka, sędziego komisarza oraz sądu chroniąc jego prawa. Pomagamy wierzycielom zgłaszając ich wierzytelności i uczestnicząc w posiedzeniach rady wierzycieli w celu doprowadzenia do możliwie najwyższego zaspokojenia. Jako syndycy staramy się w możliwie najszybszym czasie spieniężyć majątek upadłego by wypłacić wierzycielom jak najwyższe kwoty. Na prośbę wierzycieli wyrażoną stosowną uchwałą rady wierzycieli (która wiąże sąd) możemy zastąpić dotychczasowego syndyka.

Wyznajemy zasadę, iż świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie możliwe jest wyłącznie przy zachowaniu wysokiego poziomu specjalizacji. Z tych względów w naszej praktyce skupiamy się na prowadzeniu spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim, spraw rodzinnych i wyznaniowych oraz spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wyspecjalizowana pomoc prawna świadczona jest w ramach kancelarii Woźnicki, Malecha, Krzemiński, Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. (www.wmkn.pl).

Obrazek Marcin Krzemiński
Adwokat Kościelny, Radca Prwany, Doradca Restrukturyzacyjny

Marcin Krzemiński

Adwokatem kościelny stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy sądach kościelnych Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Sandomierskiej, Diecezji Płockiej oraz Diecezji Włocławskiej... Więcej

Obrazek Jolanta Ogorzałek Krzemińska
Adwokat Kościelny, Radca Prwany, Doradca Restrukturyzacyjny

Jolanta Ogorzałek Krzemińska

Jolanta Ogorzałek Krzemińska jest adwokatem stron w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim oraz Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej. Jolanta Ogorzałek Krzemińska pochodzi z... Więcej