Odpowiedzialność karna i karna skarbowa white collar crime

Prowadzenie spraw firmy i jej reprezentacja wiąże się z ryzykiem ponoszenia przez członków zarządu odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej.

Podstawowe zasady odpowiedzialności w omawianym zakresie uregulowane zostały w następujących aktach prawnych:

 1. w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1600), (cyt. dalej jako „kk”),
 2. w ustawie z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (tj. z dnia 14 września 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1958), (cyt. dalej jako „kks”),
 3. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 listopada 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2344), (cyt. dalej jako „pu”.),
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 9 listopada 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2286).

Wśród przepisów regulujących odpowiedzialność karną i karną skarbową członków zarządu i kadry menadżerskiej (przestępstwa „białych kołnierzyków” - white collar crime), należy m. in. wymienić:

 1. oszustwo, oszustwo komputerowe, oszustwo finansowe, wyłudzenie kredytu, oszustwo ubezpieczeniowe, oszustwo kapitałowe (286 kk, 287 kk, 297 kk, 298 kk),
 2. przestępstwo nadużycia zaufania (296 kk),
 3. przestępstwo łapownictwa menedżerskiego (296a kk),
 4. przestępstwo prania brudnych pieniędzy (299 kk),
 5. niezaspokojenie roszczeń wierzyciela (300 kk),
 6. pozorne bankructwo (301 kk),
 7. faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo (302 kk),
 8. nierzetelna dokumentacja (303 kk),
 9. przestępstwa związane z obrotem instrumentami finansowymi (art. 178 – 184 uif), w tym m. in.: obrót maklerskimi instrumentami finansowymi bez zezwolenia, bezprawne używanie oznaczeń lub prowadzenie działalności, zatajenie informacji, manipulacja informacjami finansowymi, udzielanie rekomendacji),
 10. przestępstwa karne skarbowe, w tym m. in.: wyłudzenie podatku od towarów i usług VAT, uchylanie się od obowiązku podatkowego, firmanctwo, oszustwo podatkowe, uporczywe uchylanie się od zapłacenia podatku, nieprowadzenie ksiąg, nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg, niewystawianie rachunków, faktur, narażenie organów podatkowych na bezpodstawny zwrot podatku.

Pomagamy naszym Klientom w postępowaniach przygotowawczych występując w roli obrońców lub pełnomocnika pokrzywdzonego, a w przypadku złożenia aktu oskarżenia do sądu reprezentujemy pokrzywdzonych jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego oraz służymy obroną oskarżonym.

Dla podejrzanych/oskarżonych:

 • zaskarżenie postanowienia w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających, w szczególności zaskarżenie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu,
 • wniosek o zmianę postanowienia w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających,
 • złożenie wniosku o umorzenie postępowania przygotowawczego z uwagi na brak znamion czynu zabronionego,
 • udział w czynnościach w toku postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia),
 • omówienie i ustalenie koncepcji i linii obrony,
 • udział w postępowaniu po złożeniu aktu oskarżenia,
 • składanie środków zaskarżenia.

Dla pokrzywdzonych:

 • udział w przygotowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • zaskarżenie postanowienia w przedmiocie umorzenia dochodzenia lub śledztwa,
 • sporządzenie subsydiarnego akty oskarżenia,
 • udział po stronie pokrzywdzonego jako oskarżyciel posiłkowy,
 • udział w czynnościach w toku postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia,
 • udział we właściwym postępowaniu karnym,
 • złożenie wniosku o nałożenie obowiązku naprawienia szkody,
 • zgłaszanie roszczeń cywilnych w ramach powództwa cywilnego,
 • składanie środków zaskarżenia.