Zakaz działalności gospodarczej

Odpowiedzialność członków zarządu oraz innych reprezentantów uczestników obrotu gospodarczego, nierozerwalnie związana jest z problematyką utraty płynności finansowej podmiotów, w których pełnią oni swoje funkcje.

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej oraz karnej i karnoskarbowej, przepisy prawa upadłościowego w art. 373 i następnych pu, statuują szczególnego rodzaju odpowiedzialność, która co do skutków przypomina środek karny w postaci karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ale orzekana jest nie w procesie karnym, a w ramach szczególnego rodzaju postępowania uregulowanego przepisami prawa upadłościowego, do którego stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

Istota odpowiedzialności w omawianym zakresie sprowadza się do możliwości orzeczenia przez sąd upadłościowy „zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia”.

Orzeczenie zakazu działalności gospodarczej możliwe jest względem następujących podmiotów:

  1. osób, które ze swojej winy, będąc do tego zobowiązane z mocy ustawy, nie złożyły w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniły się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo po ogłoszeniu upadłości nie wydały lub nie wskazały majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywały, niszczyły lub obciążały majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonały innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniały postępowanie,
  2. dłużnika będącego osobą fizyczną, także jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo spółką handlową niemającą osobowości prawnej oraz osób faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem dłużnika, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy lub pogorszenie jego sytuacji finansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa tych osób.

Posiadając bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych jako syndycy, a także uczestnicząc w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości jako tymczasowi nadzorcy sądowi oraz zarządcy, wykorzystując zdobytą wiedzę, świadczymy pomoc prawną tak na rzecz wierzycieli – wnioskodawców, którzy dążą do orzeczenia zakazu działalności gospodarczej względem dłużnika lub jego reprezentantów, a jak również na rzecz osób objętych postępowaniem mającym na celu orzeczenie zakazu działalności gospodarczej.

Nasza pomoc dla wierzycieli/wnioskodawców oraz dłużników/reprezentantów dłużnika obejmuje w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie oceny zasadności złożenia wniosku o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej,
  • przygotowanie i złożenie wniosku o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej bądź odpowiedzi na wniosek,
  • czynne zastępstwo procesowe w toku postępowania o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej,
  • składanie środków zaskarżenia.