Pre-pack, likwidacja przygotowana

Ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać rzeczywistego bankructwa firmy. Co więcej – upadłość może okazać się także doskonałą okazją dla inwestorów, szansą dla pracowników na utrzymanie miejsc pracy oraz dalszy rozwój samego przedsiębiorstwa.

Jednym z największych mankamentów postępowań upadłościowych ogłoszonych do 31 grudnia 2015 r. był przedłużający się czas spieniężania majątku przez syndyków, co znacznie oddalało w czasie możliwość zaspokojenia wierzycieli i z każdym kolejnym miesiącem czy rokiem postępowania zmniejszało wartość czy to całego przedsiębiorstwa czy też poszczególnych jego części.

Wprowadzenie do polskiego systemu prawa likwidacji przygotowanej tzw. pre-pack zmieniło całkowicie optykę postępowań upadłościowych tak z perspektywy wierzycieli, dłużników jak i inwestorów.

Dla dłużnika pre-pack oznacza możliwość utrzymania przedsiębiorstwa i jego przejęcia przez inwestora, co skraca czas postępowania i zaangażowanie zarządu w sprawy spółki wobec której ogłoszono upadłość.

Dla wierzycieli szybka sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika lub jego części daje szansę na uzyskanie stosunkowo szybkiego zaspokojenia poprzez wypłatę środków w ramach planu podziału.

Dla inwestora pre-pack otwiera możliwość uzyskania pewniejszych gwarancji nabycia przedsiębiorstwa za cenę uzgodnioną z dłużnikiem poddaną kontroli sądu i biegłego rzeczoznawcy.

Uczestnicząc w projektach związanych z likwidacją przygotowaną (pre-pack) wspieramy inwestorów, wierzycieli oraz dłużników m. in. poprzez:

  • kojarzenie biznesowe dłużników, wierzycieli i inwestorów,
  • analizę sytuacji finansowej i prawnej Klienta w celu oceny możliwości wdrożenia procedury likwidacji przygotowanej,
  • wsparcie w gromadzeniu dokumentacji będącej podstawą sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla biegłego oraz wsparcie prawne na etapie tworzenia i weryfikacji opisu i oszacowania,
  • sporządzanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa,
  • reprezentacja dłużnika przed sądem oraz tymczasowym nadzorcą sądowym, kompletowanie i analiza prawna dokumentacji dla TNS w celu sporządzenia sprawozdania,
  • przygotowanie poprawnej oferty nabycia wraz z dokumentacją korporacyjną nabywcy,
  • zastępstwo procesowe w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz zatwierdzenia warunków sprzedaży (ZWS),
  • składanie środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu zażaleniowym,
  • doradztwo prawne w tworzeniu umowy przenoszącej własność przedmiotu objętego wnioskiem o zatwierdzenie sprzedaży przedmiotu pre-pack’u.